top of page

Vilkår for medlemskap

 

Vilkår for medlemskap ved Våler treningssenter:

◾Våler treningssenter er i utgangspunktet et ubetjent treningssenter. Ta kontakt på telefon (916 21 110), SMS eller på Facebook for å avtale tidspunkt for å treffe oss.
◾Gruppetrening er et ekstra tilbud til medlemmene. Våre priser gir ikke rom for fullt program med gruppetrening. Vi gir ingen garanti for at dette tilbys.
◾Det skal brukes joggesko i treningssalen. Disse skal være rene. Bruk av utesko er ikke tillatt. Du skal skifte til rene sko før du går inn i treningssalen. Det skal brukes rent treningstøy. Vi ber om at alle bruker eget håndkle til å tørke svette mens du trener. Tørkepapir skal brukes til å tørke av apparatene - ikke til å tørke svette.
◾Medlemmene skal rydde etter seg etter trening. Vektmanualer og vektskiver skal settes på plass etter bruk. Er du sistemann ut skal du slå av lys og sjekke døra er låst.
◾Våler Treningssenter vil foreta jevnlige adgangskontroller. Dette er for å påse at adgangskortene ikke utsettes for flerbruk, eksempelvis ved at kortet lånes ut til andre.
◾ Bruk av musikkanlegg skal skje i henhold til oppslag.
◾Det er ikke tillatt for ikke-medlemmer å oppholde seg i treningssenteret uten at dette er avtalt. Medlemmer som har med seg ikke-medlemmer på treningssenteret er ansvarlig for at disse betaler drop-innavgift. Avgiften betales før man går inn i treningssalen. Se eget oppslag
◾Kunden forplikter seg til selv å betale en treningsavgift i form av et kontraktfestet månedlig beløp eller kontant betaling for hele perioden( 6 eller 12 måneder). Faktura kan sendes etter avtale. Betaling skal skje innen den 25.i hver mnd. Ved månedlig betaling skal det legges inn fast trekk på nettbank. Gebyr påløper ved for sen betaling
◾Ved dokumentert sykdom kan kontrakten fryses inntil kunden er friskmeldt.Avtalen fryses fra første månedsskifte etter at det blir gitt beskjed om at kunden er syk.
◾Nøkkelkortet er kun forbeholdt eier og kan ikke lånes bort. Nøkkelkortet skal leveres snarest mulig etter kontraktens utløp. Hvis nøkkelkortet ikke leveres innen tre uker etter utløp av kontrakt må månedsavgift betales. Inntil avtalen er sagt opp og nøkkelkort levert må det betales månedsavgift. Ikke levert nøkkelkort betraktes som at kontrakten skal videreføres. Gebyr påløper hvis det må sendes faktura.
◾Personer under 16 år kan trene sammen med foresatte eller på bestemte tider etter avtale. Drop-inn avgift må betales.
◾Vi har en nedre aldersgrense for medlemskap ved senteret. Ungdom kan være medlemmer fra høsten det året de begynner i 1o. klasse på ungdomsskolen.
◾All trening skjer på eget ansvar. Som medlem er du ansvarlig for å være i fysisk og psykisk skikket til å bruke tilbudet ved treningssenteret. Som medlem aksepterer du at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstand eller tap av gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmets eller andres opphold på treningssenteret. Vi anbefaler at du trener sammen med andre.
◾Før treningsapparatene brukes har kunden selv ansvar for å sjekke at apparatene er i orden og at det ikke medfører fare å bruke de.
◾Våler Treningssenter kan ved forvarsel holde stengt og redusere tilbud og åpningstider avhengig av etterspørsel og sesongmessige variasjoner, herunder ved vedlikehold av utstyr og lokaler.
◾Våler treningssenter kan ikke endre prisen for trening i løpet av avtalt bindingstid (6 eller 12 mnd)
◾Prisendring vil kunne skje etter utløp av bindingstid. Priser kan endres på avtaler som løper måned for måned.
◾Som medlem aksepterer du at treningssenteret er videoovervåket.
◾Medlemmer forplikter seg til å forlate treningssenteret innen oppsatt tid. ( klokken 23.00)
◾Enhver befatning med dopingmidler i.h.t. IOC`s liste medfører utestengelse fra treningssenteret på livstid.
◾Våler treningssenter as har rett til å si opp kontrakten dersom medlemmet bryter vilkårene over eller på annen måte er til sjenanse for andre medlemmer ved treningssenteret. Ved oppsigelse av kontrakt vil eventuelt betalt treningsavgift ikke bli tilbakebetalt.

bottom of page